Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie – Borawskie Małe - Borawskie, zlokalizowanej na nieruchomościach dz. nr ewid 117, 116/1 położonych w obrębie ewid. Dąbrowskie Kolonia oraz dz. nr ewid. 26, 13/1, 55, 173/3, 173/4 Borawskie obwieszczenie

BURMISTRZ OLECKA                                                                                         Olecko, 08 lutego 2024 r.

PGN.6733.20.2023
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA


Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.) w zw. z art. 66 a ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023.977 ze zm.)

informuję 

przez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku, że w dniu 07 lutego 2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej 141032N Dąbrowskie – Borawskie Małe - Borawskie, zlokalizowanej na nieruchomościach dz. nr ewid. 117, 116/1 położonych w obrębie ewid. Dąbrowskie Kolonia oraz dz. nr ewid. 26, 13/1, 55, 173/3, 173/4 Borawskie, gm. Olecko, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że:
- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji znak: PGN.6733.20.2023 z dnia 07 lutego 2024 r. udostępniona z dniem 08 lutego 2024 r. na okres 14 dni,
- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym 
w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Treść dokumentu w załączeniu

DOCXdecyzja Cp.docx (31,86KB)