Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olecko oraz utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olecko oraz utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku” zgodnie z zarządzeniem nr ORN.0050.3.2021 Burmistrza Olecka z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu  udzielania zamówień publicznych
o wartości poniżej 130 000 złotych.

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług polegających na:

 1. Wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Gminy Olecko wyłącznie po zgłoszeniu dokonanym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Olecku, bez względu na ich ilość.
 2. Posługiwaniu się wyłącznie sprzętem przystosowanym do celów wyłapywania psów, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne wyłapywanie bezdomnych psów w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający im cierpień.
 3. Prowadzeniu rejestru zgłoszeń, z zapisami daty i godziny zgłoszenia, wskazania pracownika Urzędu Miejskiego w Olecku dokonującego zgłoszenia, opisu zdarzenia oraz podjętych działań.
 4. Przewożeniu bezdomnych zwierząt samochodem przystosowanym do transportu zwierząt z miejsca wyłapania do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 5. Dokonywaniu bezpłatnego zwrotu psów umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od złapania (po tym czasie psy mogą być przeznaczone do adopcji). W przypadku notorycznego odławiania psów, których właściciele nie sprawują prawidłowo opieki, schronisko jest zobowiązane powiadamiać każdorazowo policję.
 6. Objęciu bezdomnych zwierząt właściwą i kompleksową opieką, z poszanowaniem zasad humanitaryzmu i godności oraz zapewnieniu właściwego ich traktowania, w szczególności:
 1. zapewnieniu psom pomieszczeń lub boksów z utwardzoną nawierzchnią (z legowiskiem) o odpowiedniej powierzchni (zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami) przypadającej na określoną liczbę zwierząt tak, aby mogły się swobodnie poruszać i realizować swoje właściwe zachowania, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego,
 2. zapewnieniu psom odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
 3. zapewnieniu kompleksowej opieki weterynaryjnej, w tym w szczególności diagnozowaniu przez lekarza weterynarii każdego odłowionego psa, po jego przybyciu do schroniska;
 4. obowiązkowym szczepieniu przeciwko wściekliźnie i obowiązkowym szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt przebywających w schronisku oraz dodatkowo profilaktyką przeciwwirusową w przypadku szczeniąt;
 5. leczeniu przyjętych chorych psów, rokujących nadzieję na wyzdrowienie;
 6. zwalczaniu u psów pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych;
 7. obowiązkowej separacji psów chorych od zdrowych;
 8. obowiązkowej separacji samic z oseskami od pozostałych psów;
 9. systematycznym sprzątaniu boksów i wybiegów, w tym przeprowadzaniu minimum raz w miesiącu zabiegów sanitarnych i dezynfekujących psów, boksów i wybiegów;
 10. zapewnieniu bezpieczeństwa psom, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zarówno przed ich ucieczką jak i przypadkowym okaleczeniem.
 1. Przeprowadzaniu sterylizacji i kastracji wszystkich psów przebywających w schronisku odłowionych z terenu Gminy Olecko, z wyjątkiem psów, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zbiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
 2. Usypianiu ślepych miotów.
 3. Szybkim odławianiu psów. Czas reakcji, tj. maksymalny czas rozpoczęcia odławiania bezpańskich psów z terenu Gminy Olecko, od momentu zgłoszenia nie może wynosić więcej niż do 24 godzin. Przez rozpoczęcie odławiania należy zrozumieć moment faktycznego przyjazdu na zgłoszone miejsce.
 4. Niezależnie od zapisów zawartych w pkt 18, w przypadku, gdy bezdomne zwierzę stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i innych zwierząt, Wykonawca podejmie natychmiastowe działania w celu jego odłowienia (czas do 2 godz.).
 5. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do  31.12.2024 r.
 6.  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena  – 100 %
 7. Zasady obliczania punktacji:
  Każda usługa wyliczona oddzielnie według ustalonej wagi kryterium ( usługa/ kryterium oceny):
 1. Utrzymanie dzienne psa – 40%
 2. Kwota za kilometr transportu zwierząt z miejsca odłowienia do schroniska – 10%
 3. Kastracja psa – 20%
 4. Sterylizacja suki – 20%
 5. Uśpienie jednego ślepego miotu – 10%

  Usługa z najniższą ceną – waga 100 pkt., każda następna usługa oceniona będzie według wzoru: cena usługi najniższej oferty dzielona przez cenę usługi oferty ocenianej i mnożona przez wagę kryterium.
  Wybór oferty najbardziej korzystnej cenowo nastąpi według powyższych kryteriów.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. ofertę należy złożyć na załączonym formularzu,
 2. podane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
 4. cena oferty ma obejmować całość zamówienia,
 5. do formularza oferty należy dołączyć:

 -  oświadczenie o posiadanych zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub oświadczenie
o zobowiązaniu się do pozyskania w/w zezwoleń do czasu zawarcia umowy
pod rygorem odmowy zawarcia umowy przez Zamawiającego,

- oświadczenie o współpracy z przynajmniej 3 organizacjami pozarządowymi,
ze wskazaniem nazw tych organizacji, w zakresie opieki nad zwierzętami w schronisku oraz o działaniach, poprzez portal społecznościowy, propagujących adopcję zwierząt
z terenu Gminy Olecko.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2023 r.  do Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 3 do Punktu Obsługi Interesanta do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:20 w pok. nr 5.

 1. Termin oceny złożonych ofert:
  Ocena złożonych ofert nastąpi w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
  Joanna Sagun, pok. 5 tel. 87 520 16 03
  Ewa Brodowska, pok. 5 tel. 87 520 16 03
 3. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia):  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Olecku.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W załączeniu formularz propozycji cenowej.

PDFFormularz ofertowy_schronisko.pdf (128,74KB)