Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko w 2024 r.”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami w czasie realizacji „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko w 2024 r.”

zgodnie z zarządzeniem nr ORN.0050.3.2021 Burmistrza Olecka z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na części:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług weterynaryjnych polegających na:
 1. elektronicznej identyfikacji - wszczepianiu mikrochipów psom z terenu Gminy Olecko;
 2. dokonywaniu zabiegów sterylizacji bądź kastracji kotów (w tym kotów wolno żyjących) i psów z terenu Gminy Olecko, z zapewnieniem opieki okołooperacyjnej; 
 3. uśpienie ślepego miotu, zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń  drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej kotów wolno żyjących z terenu Gminy Olecko.
   
 1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania punktu stacjonarnego lub punktu mobilnego
  w mieście Olecko, w którym będą świadczone ww. usługi weterynaryjne.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.
 3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium, przy czym każda z części będzie oceniana oddzielnie:
  Cena  – 100 %
  Zasady obliczania punktacji:
 4. Oferta z najniższą ceną – waga 100 pkt., każda następna usługa oceniona będzie według wzoru: cena usługi najniższej oferty dzielona przez cenę usługi oferty ocenianej i mnożona przez wagę kryterium.
 5. Wybór oferty najbardziej korzystnej cenowo nastąpi według poniższych kryteriów.
  Liczba porządkowa / usługa / waga kryterium
 1. Wszczepienie mikrochipa dla psa (zestaw do wykonania usługi dostarczy Zamawiający) – 100%.
 2. Zabieg sterylizacji lub kastracji kotów i psów odpowiednio:
 1. kocur 5%,
 2. kotka 20%,
 3. pies o wadze do 20 kg 20%,
 4. pies o wadze powyżej 20 kg 20%,
 5. suka o wadze do 20 kg 20%,
 6. suka o wadze powyżej 20 kg 5%.
 1. Zabiegi weterynaryjne polegającej na:
 1. uśpienie jednego ślepego miotu 20%,
 2. zapewnieniu stałej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (cena obejmuje dojazd na miejsce zdarzenia, transport poszkodowanego zwierzęcia 40%,
 3. zapewnienie weterynaryjnej opieki kotów wolno żyjących (cena dotyczy diagnozy i ustalenia stanu zdrowotnego zwierzęcia) 40%.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. oferty należy złożyć na załączonych formularzach, na każdą część oddzielnie,
 2. podane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
 4. wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płacone do wysokości kosztów zabezpieczonych w budżecie,
 5. zamawiający zastrzega prawo do zmian umowy w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z realizacji umowy. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody. Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy w  przypadku nie realizowania przez Wykonawcę warunków umowy, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie naprawi wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w określonym przez Zamawiającego czasie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2023 r. do Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 3, Punktu Obsługi Interesanta, pokój nr 3 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:10 w pokój nr 5.
 2. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
  Ocena złożonych ofert nastąpi w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Joanna Sagun - pokój nr 5, tel. 875201603,
Ewa Brodowska - pokój nr 5, tel. 875201603.

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia):  W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Olecku.

W załączeniu formularz propozycji cenowej.

PDFFormularz ofertowy_usługi_weterynaryjne.pdf (124,54KB)