Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie dowodu osobistego

Miejsce:

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1, 19-400 Olecko

Numer pokoju: 2 

Numer telefonu: 87 520 24 13
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, z sylwetką w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twojej twarzy. Fotografię powinieneś wykonać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Na fotografii należy patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Na fotografii nie możesz mieć nakrycia głowy. Jeżeli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz załączyć fotografię przedstawiającą cię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny i przedłożysz zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Polsce. Możesz także załączyć fotografię przedstawiającą cię w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobnisz, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku. Na fotografii nie możesz mieć okularów z ciemnymi szkłami. Jeżeli masz wadę narządu wzroku możesz załączyć fotografię przedstawiającą cię w okularach z ciemnymi szkłami, a także przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

3. Dotychczasowy dowód osobisty (w przypadku wymiany dowodu), a w razie jego utraty ważny paszport lub inny dokument zawierający fotografię – do wglądu.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:

Do 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego możesz się odwołać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Olecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Inne informacje:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego powinieneś złożyć osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Polski.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym można złożyć tylko dla osób do 12 roku życia.

Jeżeli ukończyłeś 12 lat przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego pobrane zostaną twoje odciski palców.
Jeżeli pobranie odcisków palców jest chwilowo fizycznie niemożliwe, twój dowód osobisty ważny będzie przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Jeżeli nie masz ukończonych 12 lat, twój dowód osobisty będzie ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Wniosek o dowód musisz złożyć jeżeli:

  • ukończyłeś 18 lat i nie masz jeszcze dowodu osobistego,
  • wymieniasz dowód osobisty - na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód możesz złożyć jeżeli:

  • kończysz 18 lat za mniej niż 30 dni,
  • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz za granicą,
  • jesteś rodzicem, opiekunem albo kuratorem i składasz wniosek w imieniu: dziecka do 18 roku życia, innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Nie musisz wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa organu, który dowód wydał lub zmianie uległa nazwa miejsca urodzenia.

Dowód powinieneś odebrać osobiście w urzędzie, który przyjął wniosek. Do odbioru dowodu musisz wziąć dotychczasowy dowód osobisty.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała go w twoim imieniu. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął twój wniosek.

Podczas odbioru dowodu możesz ustalić kody PIN:

  • do logowania - czterocyfrowy kod PIN 1,
  • do podpisu osobistego - sześciocyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Razem z dowodem otrzymasz kod PUK. Możesz też go nie odebrać. Kod będzie przechowywany w urzędzie, który wydał dowód osobisty. Kod będziesz mógł odebrać w dowolnym czasie.

Jeśli twój dowód odbiera pełnomocnik, to i tak musisz osobiście przyjść do urzędu, jeśli chcesz:

  • ustalić kod lub kody PIN,
  • odebrać kod PUK.