Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z dnia 1 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Suwałkach, w Sądzie Rejonowym w Ełku i w Sądzie Rejonowym w Olecku Burmistrz Olecka informuje, że Rada Miejska w Olecku przystępuje do wyboru:

 1. 3 ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy - 1 ławnik;
 2. 4 ławników do Sądu Rejonowego w Olecku;
 3. 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Ełku do orzekania z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późń. zm.).

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia i jest dostępny pod niniejszą informacją jako załącznik nr 1.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Olecku po upływie ww. terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają niżej wymienionych wymagań formalnych, pozostawione zostaną bez dalszego biegu, co stwierdzone zostanie uchwałą rady.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia jest dostępny pod niniejszą informacją jako załącznik nr 2
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – wzór oświadczenia jest dostępny pod niniejszą informacją jako załącznik nr 3;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – wzór listy jest dostępny pod niniejszą informacją jako załącznik nr 4.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.  

Przed przystąpieniem do wyborów kandydaci podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską w Olecku, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji udziela radzie informacji o kandydacie na ławnika, którą uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wraz ze wzorami oświadczeń i list poparcia wydaje i przyjmuje oraz

szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Olecku - Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 13, w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30, pod nr telefonu: 87 520 20 38.

Kartę zgłoszenia, wzory oświadczeń oraz listy poparcia można pobrać także ze stron internetowych:

 1. Urzędu Miejskiego – www.olecko.pl;
 2. Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl (karta zgłoszenia).

Wyborów ławników Rada Miejska w Olecku dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.

     Burmistrz 

/-/ Karol Sobczak

Załączniki do pobrania:

PDFZałącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf (234,69KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie kandydata nr 1 - wersja dostępna cyfrowa.docx (22,76KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie kandydata nr 1 - wersja niedostępna cyfrowo.pdf (80,86KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata nr 2 - wersja dostępna cyfrowo.docx (22,83KB)
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata nr 2 - wersja niedostępna cyfrowo.pdf (81,17KB)
PDFZałącznik nr 4 - Lista poparcia kandydata na ławnika - wersja niedostępna cyfrowo.pdf (192,74KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Lista poparcia kandydata na ławnika - wersja dostępna cyfrowo.docx (34,44KB)
PDFZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (117,46KB)