Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje podstawowe o Gminie Olecko

Widok z lotu ptaka na Jezioro Oleckie Wielkie oraz zabudowę miasta

Rodzaj: gmina miejsko-wiejska


Lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, powiat olecki 


 NIP: 847-158-60-73


 REGON: 790671277


 Siedziba: Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko


 Kod terytorialny: 2813043


 Powierzchnia: 267 km2


 Liczba mieszkańców: 20.419 (stan na 31 grudnia 2023 r.)


STATUS PRAWNY GMINY 

Gmina Olecko w powiecie oleckim została utworzona w dniu 1 stycznia 1973 roku na podstawie uchwały Nr XXI/72/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 r. 


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dz. U. Nr 87, poz. 397), siedzibą władz gminy jest Olecko.


Gmina Olecko wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.).


Gmina leży w granicach powiatu oleckiego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631, z późn. zm.).


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi, iż gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną i przysługują jej prawo własności i inne prawa majątkowe.


Zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym,  gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a o ustroju gminy stanowi jej statut.
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • działalności w zakresie telekomunikacji;
 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów wybieranych w wyborach powszechnych.
Organami gminy są:

 • Rada Miejska w Olecku (organ stanowiący);
 • Burmistrz Olecka (organ wykonawczy).

Bieżącymi sprawami gminy kieruje burmistrz oraz reprezentuje gminę na zewnątrz. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Olecku, którego organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny.