Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.
Data publikacji strony internetowej: 24.03.2016 r.
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści alternatywnej.
Deklarację sporządzono dnia: 01.03.2021 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Sinderewicz
E-mail: przedszkolezielona@wp.pl
Telefon: 87 520 32 12
Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku
Adres: ul. Zielona 1, 19-400 Olecko
E-mail: pzoi@olecko.edu.pl
Telefon: 87 520 32 12
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna:
Budynek Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku znajduje się przy ul. Zielonej 1.
1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne nr 1 (obok sekretariatu) znajduje się od ul. Plac Wieży Ciśnień, wejście tylne nr 2 od ul. Kolejowej. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, wejście nr 2 nie jest do tego przystosowane (do wejścia prowadzą schody). Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W sali grupy integracyjnej dostępna jest toaleta dla osób na wózkach inwalidzkich. W pozostałych częściach budynku toalety są niedostępne ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującymi ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Oświadczenie sporządzono: 14.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane teleadresowe: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku
ul. Zielona 1, 19-400 Olecko
Adres e-mail: pzoi@olecko.edu.pl
Tel.: 87 520 32 12