Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szkoła Podstawowa w Judzikach

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Judzikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Judzikach.
Data publikacji strony internetowej: 2015.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.01
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
1) Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi.
2) Część plików jest niedostępna cyfrowo.
3) Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2020.12.18
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.12.18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
1) Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Prześniak.
2) E-mail: zsj@hot.pl
3) Nr telefonu: 875207696
Każdy ma prawo:
1) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
2) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
3) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
3) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
1) Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach
2) Adres: Judziki 5, 19-400 Olecko
3) E-mail: zsj@hot.pl
4) Nr telefonu: 875207696
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna:
Główne wejście do budynku szkoły usytuowane jest od strony boiska szkolnego; do budynku prowadzą schody. Wejście do szkoły posiada podjazd częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do szkoły znajduje się od strony drogi, przeznaczone dla zespołu wychowania przedszkolnego; prowadzą do niego schody. Wewnętrzna struktura budynku nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych; szkoła nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren szkoły; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma głośników systemu naprowadzającego, w szkole nie ma tłumacza języka migowego. W pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla pracowników, nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na parterze (po prawej stronie od wejścia); naprzeciwko wejścia do szkoły znajduje się wyjście ewakuacyjne, a po lewej stronie schody na piętro - schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szkole nie ma wind. Na parterze i piętrze znajdują się korytarze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy obsługi udzielają informacji przy wejściu do budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oświadczenie sporządzono: 2021.03.29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko, e-mail: zsj@hot.pl,
nr tel.: 875207696