Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty lokalne - ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty

Sprawę załatwia

Wydział Dochodów i Egzekucji, pokój nr 25, tel. 87 520 09 65.

Zakres sprawy: Umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia, rozłożenia na raty

Dokumenty od wnioskodawcy

I. Sprawa umorzenia
1.Wniosek (podanie) o umorzenie zaległości podatkowych – podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie.
2.Wniosek musi być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub interes publiczny.
3.Wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

II. Sprawa odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty

1.Wniosek (podanie) o odroczenie terminu płatności podatków lub rozłożenie spłaty podatków w ratach – podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności /odroczenia, rozłożenia na raty należności/, bądź po terminie płatności (rozłożenie na raty zaległości podatkowej).
2.Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie.
3.Wniosek bez uzasadnienia, a także nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Osoby prawne, rolnicy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub opłaty oprócz dokumentacji określonej w punkcie I i II zobowiązane są do złożenia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis ze środków publicznych, w ciągu roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat; sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. Nie złożenie dokumentów dotyczących pomocy publicznej, o których mowa wyżej powoduje, że pomoc określona w pkt. I i II nie może zostać udzielona przedsiębiorcy.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy
30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 m-cy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.