Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny ulgi

Sprawę załatwia 

Wydział Dochodów i Egzekucji, pokój nr 25 - osoby fizyczne, tel. 87 520 20 46, pokój nr 29 - osoby prawne, nr tel. 87 520 17 49 . 

Zakres sprawy: ulgi - inwestycyjna, z tytułu nabycia gruntów 

I. Ulga inwestycyjna: Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 

1. Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.

2. Zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Ulga jest udzielana na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji. 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym;

2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych;

3. Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość tych wydatków;

4. Formularz informacji dotyczącej podmiotu ubiegającego się o pomoc;

5. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowaną inwestycję. 

Opłaty 

Nie podlega opłacie. 

Forma załatwienia sprawy 

Wydanie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu kontroli zgodności rachunków z wykonaną inwestycją. 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni od złożenia wniosku z kompletną dokumentacją 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 

II. Ulgi z tytułu nabycia gruntów: Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Ulga przysługuje na grunty zakupione jak również objęte w trwałe zagospodarowanie i jest udzielana na wniosek podatnika. 

Dokumenty od wnioskodawcy 

1. Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu lub objęcia a trwałe zagospodarowanie.

2. Wypis z rejestru gruntów – przy zakupie gruntu.

3. Umowa dzierżawy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Lasami Państwowymi lub innego tytułu prawnego – w przypadku objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie ( okres umowy nie krótszy niż 10 lat).

4. Oświadczenie nabywcy, że nie jest krewnym w linii prostej (rodzice, dziadkowie, teściowie) w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych.

5. Formularz informacji dotyczącej podmiotu ubiegającego się o pomoc;

6. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis na nabycie gruntów. 

Forma załatwienia sprawy 

Wydanie decyzji administracyjnej. 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji. 

Opłaty 

Nie podlega opłacie. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

Uwagi: Ulga inwestycyjna oraz ulga z tytułu zakupu gruntu lub objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntu udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.