Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny

Sprawę załatwia

Wydział Dochodów i Egzekucji
wymiar podatku: od osób fizycznych - pokój nr 25, tel. 87 520 20 46; od osób prawnych - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49
księgowość (wpłaty, egzekucja) - pokój nr 29, tel.87 520 17 49Zakres obowiązku podatkowego

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące
1. Właścicielami gruntów.
2. Posiadaczami samoistnymi gruntów.
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
4. Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
jeżeli posiadanie
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego.
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących z zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające trwanie obowiązku. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, co obliguje podatnika do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego w terminie
a) 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
b) do 15-tego stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób prawnych.

Zasady ustalania podatku rolnego - podstawa prawna.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstwa rolnego - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty i dane

1.Akt notarialny, umowa dzierżawy.
2. Identyfikator podatkowy.
3. Dowód osobisty.
4. Dane: powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wraz z piwnicą, budynków gospodarczych, garaży itp.
5. Druk informacji dostępny w pokoju nr 25 lub na stronie głównej BIP w menu – budżet i finanse (podatki) – podkategoria - podatki i opłaty lokalne – rok 2020 – formularze podatkowe.
6. Druk deklaracji dostępny w pokoju nr 29 lub na stronie głównej BIP w menu – budżet i finanse (podatki) – podkategoria - podatki i opłaty lokalne – rok 2020 – formularze podatkowe.


Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji wymiarowej, nakazu płatniczego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.