Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych

Sprawę załatwia

Wydział Dochodów i Egzekucji
wymiar podatku - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49
księgowość (wpłaty, egzekucja) - pokój nr 23, tel. 87 520 09 67


Zakres obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, którzy są posiadaczami

1.Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t.
2.Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t.
3.Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t.
4.Autobusu.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportu powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła, sprzedała lub zbyła pojazd ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zgłosić fakt, dla określenia wysokości podatku oraz zapłacić należny podatek w określonych ustawowo terminach na rachunek gminy.
Obowiązek podatkowy:
- przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany,
- przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
- w przypadku czasowego wyłączenia z ruchu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa:
- z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany lub zbyty;
- z końcem miesiąca, w którym została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Podatek płatny jest w dwóch ratach
– I rata do 15-tego lutego
- II rata do 15-tego września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku nie dokonania wpłaty lub nie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w ustawowym terminie wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Wymagane dokumenty

1.Dowód rejestracyjny, faktura kupna/sprzedaży lub umowa kupna/sprzedaży w przypadku nabycia, zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu) lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
2. Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności).
3. Deklaracja DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A na podatek od środków transportowych - deklarację składa się, co roku do 15-go lutego.
Druk deklaracji dostępny w pokoju nr 29 lub na stronie głównej BIP w menu – budżet i finanse (podatki) – podkategoria - podatki i opłaty lokalne – rok 2020 – formularze podatkowe.

Forma załatwienia sprawy

Wprowadzenie do ewidencji podatników.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.