Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny

Sprawę załatwia

Wydział Dochodów i Egzekucji
wymiar podatku: od osób fizycznych - pokój nr 25, tel. 87 520 20 46; od osób prawnych - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49
księgowość (wpłaty, egzekucja) - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49


Zakres obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych ( w tym spółkach nie posiadających osobowości prawnej) będącymi
1. Właścicielami lasów.
2. Posiadaczami samoistnymi lasów.
3. Użytkownikami wieczystymi lasów.
4. Posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Na podatnikach ciąży z mocy prawa obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji (dotyczy osób fizycznych), bądź deklaracji (dotyczy osób prawnych) o lasach w terminie

1. 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym – osoby fizyczne.
2. Do 15-tego stycznia każdego roku podatkowego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu lub zaistniały zmiany – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub dokonania korekty deklaracji – osoby prawne.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


Wymagane dokumenty

1. Akt notarialny lub umowa dzierżawy.
2. Identyfikator podatkowy.
3. Dowód osobisty.
4. Druk informacji dostępny w pokoju nr 25 lub na stronie głównej BIP w menu – budżet i finanse (podatki) – podkategoria - podatki i opłaty lokalne – rok 2020 – formularze podatkowe.
5. Druk deklaracji dostępny w pokoju nr 29 lub na stronie głównej BIP w menu – budżet i finanse (podatki) – podkategoria - podatki i opłaty lokalne – rok 2020 – formularze podatkowe.


Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji wymiarowej, nakazu płatniczego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.