Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Olecko.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2022-12-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-01.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Wojciech Wiktorzak, om1@olecko.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 520 09 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informatyczno-komunikacyjnym, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

19-400 Olecko, Plac Wolności 3
Tel.: +48875202168
E-mail:
Strona internetowa: www.olecko.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Wejście do budynku jest oznakowane. Znajduje się we frontowej ścianie urzędu strony Placu Wolności. Wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, dostępne dla osób na wózku. Do wejścia prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla wózków znajdujący się po lewej stronie. Ponadto po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, który przywołuje pracownika urzędu. Przejście do głównego korytarza urzędu prowadzi przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana jest na parterze po lewej stronie, niedaleko od wejścia bez oznakowania dotykowego na posadzce. Drzwi do sali są przeszklone. Drzwi są oznaczone kontrastowo (zielony pas wokół ościeżnic). Brak obszarów kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Budynek posiada trzy piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami. Brak windy. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnętrznych oznaczony jest kontrastową, żółto - czarną taśmą. 
 3. Szerokie korytarze umożliwiają wyminięcie dwóch osób. Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku przy Placu Wolności 3 Punkt Obsługi Klienta, który znajduje się na parterze (pokój nr 3). Wyposażony jest w stanowiskową pętlę indukcyjną, tablety do komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, lupę, ramkę do składania podpisu, stanowisko komputerowe dla klienta z dostosowaniem klawiatury i myszki do potrzeb osób słabowidzących lub z ograniczonym zakresem ruchów dłoni. Ponadto w biurze podatkowym (II piętro, pokój 25) znajduje się również stanowiskowa pętla indukcyjna.
  W budynku zamontowany został system TOTUPOINT ułatwiający dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym. System składa się z:
 • zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu, zawierający informacje niezbędne dla osoby odwiedzającej (opis wejścia do budynku, Biuro Obsługi Klienta, toaleta dostępna, piętra I-III);
 • aplikacji mobilnej - kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym o dotarciu na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna - do pobrania w Google Play lub App Store.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed urzędem znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1, 19-400 Olecko, Urząd Stanu Cywilnego

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Wejście do budynku jest oznakowane, położone we frontowej ścianie urzędu od strony alei parkowej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe, dostępne dla osób na wózku. Do wejścia prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla wózków znajdujący się po prawej stronie. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, który przywołuje pracownika urzędu. Przejście do głównego korytarza urzędu jest przez przedsionek, na wprost schody na 1 piętro oraz platforma pionowa (winda) obsługująca 1 piętro. Brak obszarów kontroli.
  Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 2. Budynek posiada jedno piętro. Komunikacja między piętrem a parterem odbywa się platformą pionową (windą) lub schodami. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnętrznych oznaczony jest kontrastową,  żółto - czarną taśmą. Stopnie schodów z noskami i podcięciami.
  W windzie na panelu zewnętrznym i wewnętrznym znajduje się włącznik.
  Brak komunikatów dźwiękowych – przejazd windą wymaga non stop wciśniętego przycisku ( jest instrukcja pisana).
  Powierzchnia korytarzy umożliwia wyminięcie dwóch osób jednak korytarz posiada krótkie przewężenia, umożliwiające przejście tylko jednej osoby.
  Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku brak oznaczeń brajlowskich. Lupa oraz stanowiskowa pętla indukcyjna jest w biurze dowodów osobistych. Zamontowany został system TOTUPOINT ułatwiający dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym. System składa się z zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu, zawierający informacje niezbędne dla osoby odwiedzającej: opis wejścia do budynku, parter, piętro. Z systemem współpracuje aplikacja mobilna -  kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym o dotarciu na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna - do pobrania w Google Play lub App Store.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Niedaleko urzędu, na parkingu przy Pl. Wolności znajdują się wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby głuche i słabosłyszące mogą także kontaktować się z pracownikami  on – line lub na  spotkaniu w urzędzie z udziałem  tłumacza (trzeba się wtedy umówić poprzez złożenie wniosku).
Wniosek może być złożony:

 • w formie papierowej ( wysłany pocztą do urzędu, złożony w Biurze Obsługi Klienta;
 • w formie wniosku wysłanego na adres e-mail 
 • w formie wniosku nagranego w postaci filmu w Polskim Języku Migowym i przesłanego na adres e-mail: